పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లపనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

లపనం   నామవాచకం

అర్థం : గొంతు పైనవున్న భాగం

ఉదాహరణ : రాము యొక్క ముఖం సంతోషంతో తళుకుబళుకుమంటోంది.

పర్యాయపదాలు : ఆననం, ముకం, ముఖం, మూతి, మొగం, మోము, మోర, మోరం, వదనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

गले के ऊपर के अंग का अगला भाग।

राम का चेहरा खुशी से दमक रहा था।
इन बच्चों की शक्ल आपस में बहुत मिलती है।
आप ज़रा रुख़ से नक़ाब तो हटाइए।
आनन, आस्य, चेहरा, मुँह, मुख, मुख मंडल, मुखड़ा, रुख, रुख़, वदन, शकल, शक्ल, सूरत

The front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear.

He washed his face.
I wish I had seen the look on his face when he got the news.
face, human face

లపనం పర్యాయపదాలు. లపనం అర్థం. lapanam paryaya padalu in Telugu. lapanam paryaya padam.