ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ముఖం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ముఖం   నామవాచకం

అర్థం : -తినడానికి వచ్చిన వ్యక్తులు.

ఉదాహరణ : -నేను ఏడు ముఖాలకు భోజనం పెట్టాల్సి ఉంది.

పర్యాయపదాలు : మనిషి, వ్యక్తి

भोजन का उपभोक्ता माना जानेवाला व्यक्ति।

मुझे सात मुँहों को खिलाना पड़ता है।
पेट, मुँह, मुख

A person conceived as a consumer of food.

He has four mouths to feed.
mouth

అర్థం : గొంతు పైనవున్న భాగం

ఉదాహరణ : రాము యొక్క ముఖం సంతోషంతో తళుకుబళుకుమంటోంది.

పర్యాయపదాలు : ఆననం, ముకం, మూతి, మొగం, మోము, మోర, మోరం, లపనం, వదనం

गले के ऊपर के अंग का अगला भाग।

राम का चेहरा खुशी से दमक रहा था।
इन बच्चों की शक्ल आपस में बहुत मिलती है।
आप ज़रा रुख़ से नक़ाब तो हटाइए।
आनन, आस्य, चेहरा, मुँह, मुख, मुख मंडल, मुखड़ा, रुख, रुख़, वदन, शकल, शक्ल, सूरत

The front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear.

He washed his face.
I wish I had seen the look on his face when he got the news.
face, human face

అర్థం : కళ్ళు, ముక్కు, నోరు ఉండే భాగం

ఉదాహరణ : అప్పుడప్పుడు మొహం చిన్నగా అయిపోతుంది.

పర్యాయపదాలు : మొహం, మోము

घूँसे या मुक्के से किया जाने वाला प्रहार।

कभी-कभी मुक्के की चोट भी जानलेवा होती है।
घूँसा, धौल, मुक्का, मुष्टिका

(boxing) a blow with the fist.

I gave him a clout on his nose.
biff, clout, lick, poke, punch, slug

ముఖం పర్యాయపదాలు. ముఖం అర్థం. mukham paryaya padalu in Telugu. mukham paryaya padam.