పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పొగడిక అనే పదం యొక్క అర్థం.

పొగడిక   నామవాచకం

అర్థం : భగవంతుని స్తుతించు వాక్యములు.

ఉదాహరణ : సన్యాసులు భగవంతుడి గుణగణాలను స్తుతిస్తుంటారు.

పర్యాయపదాలు : నుతి, పొగడ్త, ప్రశంస, ప్రశంసనము, శ్లాఘనం, సన్నుతి, స్తుతి, స్తోత్రము

किसी की प्रशंसा में गाया जानेवाला गीत।

संत लोग हमेशा प्रभु का गुणगान गाते रहते हैं।
अनुकीर्तन, अनुकीर्त्तन, अभ्युतक्रोशनमंत्र, गुणगान, प्रशंसा गीत

Offering words of homage as an act of worship.

They sang a hymn of praise to God.
praise

పొగడిక   విశేషణం

అర్థం : ఎవరైతే గొప్పగా మాటలతో ముంచుతారో

ఉదాహరణ : అతను ముఖస్తుతి చేయు వ్యక్తి.

పర్యాయపదాలు : ఇచ్చకము, చెంచా, ముఖస్తుతి

जो चाटुकारिता करता हो।

वह एक चाटुकार व्यक्ति है।
खुशामदी, चमचा, चाटुकार, चापलूस, मुसाहिब

Attempting to win favor from influential people by flattery.

bootlicking, fawning, obsequious, sycophantic, toadyish

పొగడిక పర్యాయపదాలు. పొగడిక అర్థం. pogadika paryaya padalu in Telugu. pogadika paryaya padam.