పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నిదానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నిదానం   నామవాచకం

అర్థం : సాధారణ సమయం కంటే అధిక సమయం.

ఉదాహరణ : ఆలస్యం వలన లత పరీక్షకు హాజరుకాలేక పోయినది.

పర్యాయపదాలు : ఆలస్యం, కాలహరణం, కాలాక్షేపం, జాప్యం

साधारण या नियत से अधिक समय।

मुझे यहाँ आने में देर हो जाए हो चिंता मत करना।
अतिकाल, अतिवेला, अबार, अबेर, अलसेट, अवसेर, अवेर, चिर, देर, देर-सवेर, देरी, बेर, लेट, विलंब, विलम्ब, व्याज

Time during which some action is awaited.

Instant replay caused too long a delay.
He ordered a hold in the action.
delay, hold, postponement, time lag, wait

అర్థం : స్థిరచింతనతో.

ఉదాహరణ : ఏ పనైన మనం నిదానంగా చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : ఉద్వేగహీనత, కుదురు, నెమ్మది, స్థిరమనస్సు

स्थिरचित्त या गंभीर होने की अवस्था या भाव।

कोई भी कार्य गंभीरता से करें।
अचंचलता, अचपलता, अचपलापन, उद्वेगहीनता, गंभीरता, गांभीर्य, गाम्भीर्य, वेध, शांतचित्तता, संजीदगी, स्थिरचित्तता, स्थिरमनस्कता

A manner that is serious and solemn.

graveness, gravity, soberness, sobriety, somberness, sombreness

నిదానం పర్యాయపదాలు. నిదానం అర్థం. nidaanam paryaya padalu in Telugu. nidaanam paryaya padam.