పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జాప్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

జాప్యం   నామవాచకం

అర్థం : సాధారణ సమయం కంటే అధిక సమయం.

ఉదాహరణ : ఆలస్యం వలన లత పరీక్షకు హాజరుకాలేక పోయినది.

పర్యాయపదాలు : ఆలస్యం, కాలహరణం, కాలాక్షేపం, నిదానం

साधारण या नियत से अधिक समय।

मुझे यहाँ आने में देर हो जाए हो चिंता मत करना।
अतिकाल, अतिवेला, अबार, अबेर, अलसेट, अवसेर, अवेर, चिर, देर, देर-सवेर, देरी, बेर, लेट, विलंब, विलम्ब, व्याज

Time during which some action is awaited.

Instant replay caused too long a delay.
He ordered a hold in the action.
delay, hold, postponement, time lag, wait

అర్థం : సమయం మించిపొవడం

ఉదాహరణ : ఈ పని ఆలస్యం కారణంగా స్వీకరించడం లేదు.

పర్యాయపదాలు : ఆలస్యం, జాగు, లేటు

विलम्ब होने की अवस्था या भाव।

इस कार्य की विलम्बता स्वीकार्य नहीं है।
अत्वरा, विलंबता, विलम्बता

The act of delaying. Inactivity resulting in something being put off until a later time.

delay, holdup

జాప్యం   క్రియా విశేషణం

అర్థం : తొందరగా రాలేక పోవడం

ఉదాహరణ : శ్యాం పరీక్ష గదిలోకి ఆలస్యంగా చేరుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆలస్యం, కాలహరణం, జాగు, తడవు

विलंब से।

श्याम परीक्षा भवन में देर से पहुँचा।
उसने विलंबतः यह कार्य शुरू किया।
अशीघ्रतः, देर से, देरी से, विलंबतः, विलंबपूर्वक

Later than usual or than expected.

The train arrived late.
We awoke late.
The children came late to school.
Notice came so tardily that we almost missed the deadline.
I belatedly wished her a happy birthday.
belatedly, late, tardily

జాప్యం పర్యాయపదాలు. జాప్యం అర్థం. jaapyam paryaya padalu in Telugu. jaapyam paryaya padam.