పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కాలాక్షేపం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కాలాక్షేపం   నామవాచకం

అర్థం : సాధారణ సమయం కంటే అధిక సమయం.

ఉదాహరణ : ఆలస్యం వలన లత పరీక్షకు హాజరుకాలేక పోయినది.

పర్యాయపదాలు : ఆలస్యం, కాలహరణం, జాప్యం, నిదానం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

साधारण या नियत से अधिक समय।

मुझे यहाँ आने में देर हो जाए हो चिंता मत करना।
अतिकाल, अतिवेला, अबार, अबेर, अलसेट, अवसेर, अवेर, चिर, देर, देर-सवेर, देरी, बेर, लेट, विलंब, विलम्ब, व्याज

Time during which some action is awaited.

Instant replay caused too long a delay.
He ordered a hold in the action.
delay, hold, postponement, time lag, wait

కాలాక్షేపం పర్యాయపదాలు. కాలాక్షేపం అర్థం. kaalaakshepam paryaya padalu in Telugu. kaalaakshepam paryaya padam.