పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎత్తుకు పెరుగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : మొదట ఉన్న స్థితికంటే అధికంగా మరింత ఎత్తుకు ఎదగడం

ఉదాహరణ : పాఠశాల పునాది నడుము ఎత్తుకు పెరిగింది

పర్యాయపదాలు : ఎత్తుకు ఎదుగు, ఎదుగు, పెరుగు, పైకి పెరుగు

ऐसी स्थिति में होना जिससे विस्तार पहले से अधिक ऊँचाई तक पहुँचे।

पाठशाला की नींव कमर तक उठ चुकी है।
उचना, उठना, ऊँचा होना

Rise up.

The building rose before them.
lift, rear, rise

ఎత్తుకు పెరుగు పర్యాయపదాలు. ఎత్తుకు పెరుగు అర్థం. ettuku perugu paryaya padalu in Telugu. ettuku perugu paryaya padam.