పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి 50 అనే పదం యొక్క అర్థం.

50   నామవాచకం

అర్థం : నలబైకి పది కలుపగా వచ్చే సంఖ్య.

ఉదాహరణ : ఇరబై మరియు ముప్పై కలుపగా యాబై వస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : యాబై

चालीस और दस के योग से प्राप्त अंक।

बीस और तीस पचास होता है।
50, L, अर्द्धशत, अर्धशत, पचास, ५०

The cardinal number that is the product of ten and five.

50, fifty, l

50 పర్యాయపదాలు. 50 అర్థం. paryaya padalu in Telugu. paryaya padam.