పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హేతువు అనే పదం యొక్క అర్థం.

హేతువు   నామవాచకం

అర్థం : ప్రామాణికం చేసే వారి మాటలు

ఉదాహరణ : న్యాయవాది కారణం కొరకు వెతుకుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కారణం

प्रमाणित करने वाली बात।

वक़ील हेतु की खोज में लगा हुआ है।
हेतु

A justification for something existing or happening.

He had no cause to complain.
They had good reason to rejoice.
cause, grounds, reason

అర్థం : దీని సహాయంతో ఏదేని పనిని చేయవచ్చు

ఉదాహరణ : వాహనం యాత్రా సాధనం.

పర్యాయపదాలు : ఉపకరణం, ఎత్తళి, కొరముట్టు, పనిముట్టు, పరికరం, మాధ్యమం, ముట్టు, సాధనం, హేతుకం

वह जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से कोई कार्य आदि सिद्ध होता है।

वाहन यात्रा का साधन है।
जरिआ, जरिया, जरीआ, जरीया, ज़रिआ, ज़रिया, ज़रीआ, ज़रीया, माध्य, माध्यम, वसीला, साधक, साधन

An instrumentality for accomplishing some end.

means

అర్థం : పని తప్పించుకొనుటకు కారణం చెప్పడం

ఉదాహరణ : చిన్న పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్ళ కూడదని అనేక సాకులు చెప్తారు.

పర్యాయపదాలు : తర్కం, వైనం, సాకు

बहाना बनाने की क्रिया।

छोटे बच्चे पाठशाला न जाने के लिए बहुत बहानेबाज़ी करते हैं।
अगर मगर, अनाकनी, अनाकानी, आनाकानी, तीन पाँच, दमबाजी, ना नुकुर, बहानाबाज़ी, बहानाबाजी, बहानेबाज़ी, बहानेबाजी, हीला हवाली

Intentionally vague or ambiguous.

equivocation, evasiveness, prevarication

హేతువు పర్యాయపదాలు. హేతువు అర్థం. hetuvu paryaya padalu in Telugu. hetuvu paryaya padam.