పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హితోక్తి అనే పదం యొక్క అర్థం.

హితోక్తి   నామవాచకం

అర్థం : ఇది యిట్లే చేయాలని ఇచ్చు ఉత్తరువు.

ఉదాహరణ : పెద్దల యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించాలి.

పర్యాయపదాలు : ఆజ్ఞ, ఆదేశం, ఉపదేశం, ప్రవచనం, మంచిమాట, మాట, సామము, సుభాషితము, సూక్తి, సూచన, హితవచనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी अधीनस्थ कर्मचारी या व्यक्ति से मौखिक रूप से कहा हुआ अथवा लिखित रूप से दिया हुआ ऐसा निर्देश जिसका पालन करना अनिवार्य हो।

बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
अनुज्ञा, अनुज्ञापन, आज्ञप्ति, आज्ञा, आदेश, आयसु, इजाजत, इजाज़त, इरशाद, इर्शाद, निर्देश, शिष्टि, हुकुम, हुक्म

(often plural) a command given by a superior (e.g., a military or law enforcement officer) that must be obeyed.

The British ships dropped anchor and waited for orders from London.
order

అర్థం : మంచి కార్యం చేయడం లేక మంచి మాటలు చెప్పడం కొరకు చెప్పడం.

ఉదాహరణ : భగవత్ గీతలో కృష్ణుడి ఇచ్చిన ధర్మోపదేశము సమస్త మానవ కల్యాణకారైనది.

పర్యాయపదాలు : ఉపదేశం, ఉపోఘాతం, ప్రవచనము, సుభాషితము, సూక్తి, హితవచనము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

हित की बात बतलाने,अच्छी बात या अच्छा काम करने के लिए कहने का कार्य।

गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गये उपदेश पूरे मानव समाज के लिए कल्याणकारी हैं।
अनुदेश, उपदेश, बात, शिक्षा

A sermon on a moral or religious topic.

homily, preachment

అర్థం : నేర్చుకోవాల్సిన హితవు

ఉదాహరణ : మహాకావ్యాలలో ఎల్లప్పుడు సత్యమే జయం అనే ఒక ఉపదేశం లభిస్తుంది

పర్యాయపదాలు : ఉపదేశం, ఉపోద్ఘాతం, ప్రవచనము, సుభాషితము, సూక్తి, హితవచనము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सिखाये या सीखे जाने वाले हित के कथन।

हमारे महाकाव्यों से हमें यह सीख मिलती है कि सदा सत्य की ही विजय होती है।
ज्ञान, तम्बीह, नसीहत, बात, शिक्षा, सबक, सीख

The significance of a story or event.

The moral of the story is to love thy neighbor.
lesson, moral

అర్థం : పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్లకు ఇచ్చు సూచనలు.

ఉదాహరణ : అతడు ఉపాధ్యాయుని ఆజ్ఞ ప్రకారము పని చేసి సఫలమైనాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆజ్ఞ, ఉత్తరువు, ఉపదేశము, ప్రవచనము, మంచిమాట, మాట, సామము, సుభాషితము, సూక్తి, హితవచనము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

यह बतलाने की क्रिया कि अमुक कार्य इस प्रकार होना चाहिए।

वह शिक्षक के निर्देश के अनुसार काम करके सफल हुआ।
अनुदेश, अपदेश, इरशाद, इर्शाद, निर्देश, हिदायत

A message describing how something is to be done.

He gave directions faster than she could follow them.
direction, instruction

హితోక్తి పర్యాయపదాలు. హితోక్తి అర్థం. hitokti paryaya padalu in Telugu. hitokti paryaya padam.