ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హాస్యపూర్వమమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

హాస్యపూర్వమమైన   విశేషణం

అర్థం : పరిహాసము చేసేటటువంటి

ఉదాహరణ : మహేష్ స్వభావం హాస్యపూర్వమమైనది.

मज़ाक़ संबंधी या मज़ाक़ से भरपूर।

उनकी मजाकिया शायरी के सभी कायल हैं।
परिहासपूर्ण, मज़ाक़िया, मजाकिया

Full of or characterized by humor.

Humorous stories.
Humorous cartoons.
In a humorous vein.
humorous, humourous

హాస్యపూర్వమమైన పర్యాయపదాలు. హాస్యపూర్వమమైన అర్థం. haasyapoorvamamaina paryaya padalu in Telugu. haasyapoorvamamaina paryaya padam.