పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హరిణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

హరిణం   విశేషణం

అర్థం : తెలుపురంగు కలిగిన.

ఉదాహరణ : అతను తెల్లని వస్త్రాన్ని ధరించాడు.

పర్యాయపదాలు : తెలుపుగల, తెల్ల, తెల్లదైన, తెల్లన, తెల్లని, ధవళం, ధవళిమ, పాండిమ, పాండువు, సఫేదు, స్వచ్చమైన, స్వేతం అవధాతం

హరిణం పర్యాయపదాలు. హరిణం అర్థం. harinam paryaya padalu in Telugu. harinam paryaya padam.