పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హంస అనే పదం యొక్క అర్థం.

హంస   నామవాచకం

అర్థం : బాతులాగ ఉండే నీటిపక్షి

ఉదాహరణ : హంస సరస్వతీ దేవి యొక్క వాహనం.

పర్యాయపదాలు : కలహంస, మరాళము, శ్వేతగరుతము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बत्तख की तरह का एक जलपक्षी।

हंस माँ सरस्वती का वाहन है।
पुरुदंशक, विधिवाहन, शितिच्छ, शितिपक्ष, श्वेतपत्र, स्वेतच्छद, स्वेतपक्ष, हंस

Stately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult.

swan

అర్థం : సరస్వతీదేవి వాహన పక్షి

ఉదాహరణ : ఈ విధంగా ఈరోజు కూడా మానససరోవరంలో రాజహంస ముత్యపు గింజల కోసం వస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : కలహంస, రాజహంస


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक प्रकार का बड़ा हंस।

ऐसा माना जाता है कि आज भी मानसरोवर में राजहंस मोती चुगने के लिए आते हैं।
कलहंस, राज मराल, राजहंस

Stately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult.

swan

అర్థం : సరస్సుల దగ్గర తెల్లగా వుండే పక్షులు

ఉదాహరణ : హంసల్లో కూడా శ్రేష్టమైనది పరమహంస.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक प्रकार के संन्यासी।

हंस से भी श्रेष्ठ परमहंस होते हैं।
हंस

హంస పర్యాయపదాలు. హంస అర్థం. hamsa paryaya padalu in Telugu. hamsa paryaya padam.