పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి స్త్రోత్రం అనే పదం యొక్క అర్థం.

స్త్రోత్రం   నామవాచకం

అర్థం : నవ విధ భక్తులలో ఒకటి, ఇందులో భక్తుడు దేవుని గుణగణాలను కీర్తిస్తాడు

ఉదాహరణ : మంధిరంలో భక్తులబృంధం ప్రార్ధన చేస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : అభివంధనం, ఆరాధన, పొగడ్త, వంధనం, స్తుతి

भक्ति के नौ भेदों में से एक, जिसमें उपासक अपने उपास्य देव का गुणगान करता है।

मंदिर में प्रार्थना हो रही है।
अभिवंदन, अभिवंदना, अभिवन्दन, अभिवन्दना, अभिवादन, अरदास, इड़ा, प्रार्थना, वंदन, वंदना, वन्दन, वन्दना, स्तव, स्तुति, स्तोत्र

The act of communicating with a deity (especially as a petition or in adoration or contrition or thanksgiving).

The priest sank to his knees in prayer.
prayer, supplication

అర్థం : ఒక పాట లాంటిది దేవుళ్ళు దేవతలు ముందు పాడేతటువంటిది

ఉదాహరణ : ఓఝాజీ దేవి స్థలంలో చాలా పెద్దగా శ్లోకాలు పాడుతున్నారు.

పర్యాయపదాలు : శ్లోకం

वह गीत जो ओझा लोग देवी के सामने गाते हैं।

ओझाजी देवीथान में झूम-झूमकर पचड़ा गा रहे हैं।
पचड़ा, पचरा

స్త్రోత్రం పర్యాయపదాలు. స్త్రోత్రం అర్థం. strotram paryaya padalu in Telugu. strotram paryaya padam.