పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి స్టేజి అనే పదం యొక్క అర్థం.

స్టేజి   నామవాచకం

అర్థం : ప్రముఖులు ప్రసంగించే చోటు

ఉదాహరణ : నాయకుడు వేదికపై ఆసీనులైయున్నాడు

పర్యాయపదాలు : అరుగు, తిన్నె, వేదిక, సభ

वह ऊँचा मंडप या स्थान जिस पर बैठकर या खड़े होकर सर्वसाधारण के सामने कोई कार्य किया जाए या कुछ कहा जाए।

नेताजी मंच पर आसीन थे।
मंच, मचान, स्टेज

A large platform on which people can stand and can be seen by an audience.

He clambered up onto the stage and got the actors to help him into the box.
stage

స్టేజి పర్యాయపదాలు. స్టేజి అర్థం. steji paryaya padalu in Telugu. steji paryaya padam.