పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సౌఖ్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సౌఖ్యం   నామవాచకం

అర్థం : హాని చేయకుండా ఉండుట.

ఉదాహరణ : అందరికి మేలు కలిగే పనినే చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : ఉపకారం, ఉపకృతి, ఉపక్రియ, క్షేమకరం, ప్రయోజనం, మేలు, లాభం, హితం, హితవు

किसी के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से होने वाली किसी की भलाई।

वही काम करें जिसमें सबका हित हो।
कल्याण, फ़ायदा, फायदा, भला, मंगल, हित

Something that aids or promotes well-being.

For the benefit of all.
benefit, welfare

అర్థం : రక్తసంబంధం కానిది

ఉదాహరణ : స్నేహంలో స్వార్థానికి స్థానం లేదు. హనుమంతుడు రాముడికి మరియు సుగ్రీవుడికి స్నేహం కుదిరించాడు.

పర్యాయపదాలు : అచ్చికబుచ్చిక, కూర్మి, చెలికారం, చెలితనం, చెలిమి, జోడు, తోడు, నంటు, నెమ్మి, నెయ్యం, నెయ్యమి, నెయ్యము, నేస్తం, పరిచయం, పొంతం, పొంతనం, పొంతువ, పొందు, పొత్తు, పోరామి, ప్రయ్యం, ప్రియం, ప్రియత, ప్రియత్వం, ప్రేమ, ప్రేముడి, బాంధవం, మిత్రత, మైత్రం, మైత్రి, వాత్సల్యం, సంగడం, సంగడి, సంగడీనితనం, సంఘాతం, సంసర్గం, సఖ్యం, సగొష్టి, సమాగమం, సమ్సత్తి, సహచర్యం, సహచారం, సహవసతి, సహవాసం, సహిత్వ, సాంగత్యం, సాగతం, సాచివ్యం, సాధనం, సామరస్యం, సావాసం, సౌరభం, సౌహార్థ్యం, సౌహిత్యం, స్నేహం

दोस्तों या मित्रों में होने वाला पारस्परिक संबंध।

दोस्ती में स्वार्थ का स्थान नहीं होना चाहिए।
हनुमान ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई।
इखलास, इख़्तिलात, इख्तिलात, इठाई, इष्टता, ईठि, उलफत, उलफ़त, उल्फत, उल्फ़त, दोस्तदारी, दोस्ती, बंधुता, मिताई, मित्रता, मुआफकत, मुआफ़िक़त, मुआफिकत, मेल, मैत्री, याराना, यारी, रफ़ाकत, रफाकत, वास्ता, सौहार्द, सौहार्द्य

అర్థం : మనుషుల జీవితంలో క్షోభ, ధుఃఖం లేకుంటే వచ్చేది

ఉదాహరణ : యోగ శాంతి ప్రాప్తించుటకు ఒక సాధనం.

పర్యాయపదాలు : ఆనందం, శాంతి, సుఖం, హాయి

मन की वह अवस्था जिसमें वह क्षोभ, दुख आदि से रहित हो जाता है या शांत रहता है।

योग शांति प्राप्ति का एक साधन है।
अक्षोभ, अनाकुलता, अनुद्धर्ष, अनुद्वेग, अमन, इतमीनान, इत्मीनान, निरुद्विग्नता, शांतता, शांति, शान्तता, शान्ति

The absence of mental stress or anxiety.

ataraxis, heartsease, peace, peace of mind, peacefulness, repose, serenity

సౌఖ్యం   విశేషణం

అర్థం : అన్నిట్లో కలివిడిగా ఉండేది

ఉదాహరణ : అతను కలుపుగోలు వ్యక్తి.

పర్యాయపదాలు : కలుపుగోలు, సామరస్యం

जो सबसे अच्छी तरह मिलता-जुलता हो।

वह एक मिलनसार व्यक्ति है।
मिलनसार, मेली, हेली-मेली

Diffusing warmth and friendliness.

An affable smile.
An amiable gathering.
Cordial relations.
A cordial greeting.
A genial host.
affable, amiable, cordial, genial

సౌఖ్యం పర్యాయపదాలు. సౌఖ్యం అర్థం. saukhyam paryaya padalu in Telugu. saukhyam paryaya padam.