పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సువర్ణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సువర్ణం   విశేషణం

అర్థం : బంగారు వర్ణం.

ఉదాహరణ : చలికాలంలో బంగారు రంగు ఎండ చూడడానికి అందముగానుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : కనకపురంగు, బంగారు రంగు, స్వర్ణం రంగు

सोने के रंग का।

ठंडी के दिनों में सुनहरी धूप बहुत अच्छी लगती है।
चामीकर, सुनहरा, सुनहला, सुवर्ण, सुवर्णीय, स्वर्णिम, स्वर्णिल, हिरण्मय, हेममय, हैम

Having the deep slightly brownish color of gold.

Long aureate (or golden) hair.
A gold carpet.
aureate, gilded, gilt, gold, golden

సువర్ణం పర్యాయపదాలు. సువర్ణం అర్థం. suvarnam paryaya padalu in Telugu. suvarnam paryaya padam.