పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సీమరేగుపండు అనే పదం యొక్క అర్థం.

సీమరేగుపండు   నామవాచకం

అర్థం : పైన ఎర్రగా వుండి లోపల తెల్లగా వుంటుంది.

ఉదాహరణ : అతని ప్రతిరోజు ఒక సీమరేగు పండు తింటాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆపిల్

नाशपाती की तरह का एक मीठा खाद्यफल।

वह प्रतिदिन एक सेब खाता है।
सेब, सेव

Fruit with red or yellow or green skin and sweet to tart crisp whitish flesh.

apple

అర్థం : ఒక వృక్షము దీని ఫలాలు గుండ్రముగా తియ్యగా తినడానికి అనువుగా ఉంటాయి.

ఉదాహరణ : అతను సీమరేగుపండ్లను కోస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : సేబు

एक पेड़ जिसके गोल खाद्य फल मीठे होते हैं।

उसने सेब को जड़ से काट दिया।
सेब, सेब वृक्ष, सेव

Native Eurasian tree widely cultivated in many varieties for its firm rounded edible fruits.

apple, malus pumila, orchard apple tree

సీమరేగుపండు పర్యాయపదాలు. సీమరేగుపండు అర్థం. seemaregupandu paryaya padalu in Telugu. seemaregupandu paryaya padam.