పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సీత అనే పదం యొక్క అర్థం.

సీత   నామవాచకం

అర్థం : రాముడి భార్య

ఉదాహరణ : సీత ఒక ఆదర్శ పత్ని.

పర్యాయపదాలు : ఉర్విజ, గంధి, భూమిజ, మైథిలి, యోజన, లాక్షణి, వైదేహి

Wife of the Hindu god Rama. Regarded as an ideal of womanhood.

sita

సీత పర్యాయపదాలు. సీత అర్థం. seeta paryaya padalu in Telugu. seeta paryaya padam.