పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సిద్ధాంతం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సిద్ధాంతం   నామవాచకం

అర్థం : విద్య, కళ మొదలైన విజ్ఞానాన్ని ఒక జ్ఞాని ద్వారా ప్రతిపాదన చేసినటువంటి విషయం

ఉదాహరణ : డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతం అనుసరించి మానవులకు కూడా తోక ఉండేది అన్నాడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

विद्या, कला आदि के संबंध में किसी विद्वान द्वारा प्रतिपादित या स्थापित कोई ऐसी मूल बात या मत जिसे बहुत लोग ठीक मानते हों।

डार्विन के विकास सिद्धांत के अनुसार मानव की भी पूँछ थी।
थ्योरी, मत, वाद, सिद्धांत, सिद्धान्त

అర్థం : ఋషులు మొదలైన వారు చెప్పే ఉపదేశం

ఉదాహరణ : శంకరాచార్య అధ్త్వెత సిద్ధాంతం అందరికి మాన్యమైంది కాదు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

तत्वज्ञों द्वारा नियत या निश्चित कोई मत या सिद्धांत अथवा किसी प्रकार की विचारधारा या कार्य प्रणाली।

वाद का प्रयोग संज्ञाओं के अन्त में प्रत्यय के रूप में होता है - जैसे छायावाद, अनात्मवाद आदि।
इज़्म, वाद

Rule of personal conduct.

precept, principle

అర్థం : ఏదేని విషయము గూర్చి మనస్సులో ఉండే ఏదేని ఆలోచన.

ఉదాహరణ : అతని పట్ల నా నిర్ణయము తప్పని తెలుసుకున్నాను.

పర్యాయపదాలు : అభిప్రాయము, అవధారము, నిర్ణయము, నిర్ధారణ, నిశ్చయం, భావం, భావన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी विषय में मन में होने वाला कोई विचार या मत।

उसके प्रति मेरी धारणा गलत थी।
अवधारणा, धारणा, विचार-धारा, विचारधारा, संकल्पना

A vague idea in which some confidence is placed.

His impression of her was favorable.
What are your feelings about the crisis?.
It strengthened my belief in his sincerity.
I had a feeling that she was lying.
belief, feeling, impression, notion, opinion

సిద్ధాంతం పర్యాయపదాలు. సిద్ధాంతం అర్థం. siddhaantam paryaya padalu in Telugu. siddhaantam paryaya padam.