పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సారంగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సారంగం   నామవాచకం

అర్థం : అడవిలో ఉండే సువాసన వెదజల్లె చెట్టు చెక్క

ఉదాహరణ : దక్షిణ భారత దేశంలో గంధపు చెక్క అడవిలో దొరుకుతాయి.

పర్యాయపదాలు : గంధం, గంధపు చెక్క, గంధసారం, చందనం, పటీరం, మలాకా, యామ్యం, శ్రీచంచనం, సిరిగంధం, హరిచందనం

एक पेड़ जिसके हीर की लकड़ी सुगंधित होती है।

दक्षिण भारत में चंदन के जंगल पाये जाते हैं।
गंधराज, चंदन, चन्दन, मलयज, महागंध, मालय, याम्य, श्रीवास, श्रीवासक, संदल, सर्पप्रिय, सर्पेष्ट, सित

Parasitic tree of Indonesia and Malaysia having fragrant close-grained yellowish heartwood with insect repelling properties and used, e.g., for making chests.

sandalwood tree, santalum album, true sandalwood

అర్థం : అడవికి రారాజు

ఉదాహరణ : కవి ఈ కవిత్వంలో శివాజిని సింహంతో పోల్చాడు.

పర్యాయపదాలు : కేసరి, గజరిపువు, జడలమెకం, పశురాజం, బాహుబలం, మృగం, మృగపతి, మృగరాజు, మృగరిపువు, మృగేంద్రుడు, మెకములరేడు, రక్తజిహ్వం, సింగం, సింహం

Large gregarious predatory feline of Africa and India having a tawny coat with a shaggy mane in the male.

king of beasts, lion, panthera leo

అర్థం : కొలనులో పుష్పించే పువ్వు.

ఉదాహరణ : పిల్లలు ఆడుకొంటూ చెఱువులోని తామరపువ్వులను కోశారు.

పర్యాయపదాలు : అంబుజం, అంబురుహం, అరవిందం, ఇందీవరం, ఉదజం, కంజాతం, కమలం, కుముదం, తామరపువ్వు, పంకజం

Annual or perennial herbs or subshrubs.

genus lotus, lotus

అర్థం : భూమిలో ఉన్న నీటిని ఆవిరి రూపంలో గ్రహించి ఘన రూపంలో ఏర్పడిన ఒక రూపం

ఉదాహరణ : ఆకాశంలో నల్ల-నల్లని మేఘాలు తిరుగుతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : అంబుధం, అంభుధరం, అంభువాహి, అబ్ధం, కంథం, కంథరం, కాదంబిని, కాళిక, కిరి, ఘనం, జలదం, జలముచం, జలవాహం, ధారాధరం, నభోదుహం, నభోధూమం, నారదం, నీరదం, నీరుమోపరి, నీలభం, పటీరం, పయోజన్మం, పయోదం, పయోవాహంం, బడగొండ, మేఘం, మొగులు, రంజసానువు, వనముచం, వర్షధరం, వాతరథం, వాయుదారువు, వారిదం, వారిధరం, వారిముచం, వార్దం, వార్దరం, విషదం, శంపాధరం, శంభరం, శ్యామం, శ్వేతమాలం, సరటి, సుదానం, సేచకం, స్తనయిత్నువు, స్వేతనీలం

पृथ्वी पर के जल से निकली हुई वह भाप जो घनी होकर आकाश में फैल जाती है और जिससे पानी बरसता है।

आकाश में काले-काले बादल छाये हुए हैं।
अंबर, अंबुद, अंबुधर, अंभोधर, अब्द, अब्र, अभ्र, अम्बर, अम्बुद, अम्बुधर, अम्भोधर, अर्णोद, अर्बुद, अश्म, इंद्र, इन्द्र, उदधि, घन, चातकनंदन, चातकनन्दन, जलद, जलधर, जलमसि, जलवाह, तड़ित्पति, तड़ित्वत, तड़ित्वान्, तड़िद्गर्भ, तोक्म, तोयद, तोयधर, तोयधार, तोयमुच, दात्यूह, धाराट, धाराधर, धारावर, धूमयोनि, ध्वसनि, नदनु, नभधुज, नभध्वज, नभश्चर, नभोगज, नभोदुह, नभोद्वीप, नभोधूम, नभोध्वज, नाग, नीरद, नीलभ, पयोजन्मा, पयोद, पयोधर, पाथोद, पाथोदर, पाथोधर, बादल, भव, मतंग, मतंगज, महानाद, मेघ, मेघा, मेचक, मेह, रजलवाह, रैवत, वर्षकर, वर्षाबीज, वर्षुकांबुज, वर्षुकानंद, वर्षुकानन्द, वर्षुकाम्बुज, वलाहक, वातध्वज, वातरथ, वारिद, वारिधर, विहंग, वृष्णि, शक्रवाहन, शारद, श्वेतनील, श्वेतमाल, सत्रि, सुदाम, सुदामन, सुदामा, सेंचक, सेचक

A visible mass of water or ice particles suspended at a considerable altitude.

cloud

అర్థం : సరస్సులో ఉండి రాత్రి పూట వికసించే పువ్వులు

ఉదాహరణ : ఈ చెరువు కలువలతో నిండి ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అంభుజం, అరవిందం, ఇందీవరం, కమలం, కలువ, జలజం, జలేజా, తామర, నిషాపుష్పం, నీటిపుట్టువు, నీరజం, పంకజం, పున్నాగం, రాత్రిపుష్పం, సరోజని

एक तरह का जलीय पौधा जिसमें कमल की तरह के सफेद पर छोटे फूल लगते हैं।

यह तालाब कुमुद से भरा हुआ है।
कुँई, कुंई, कुईं, कुमुद, कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमोदनी, कैरव, कोका, चंद्रबंधु, चन्द्रबन्धु, निशापुष्प, प्रफुला, प्रफुल्ला, शशिकांत, शशिकान्त, शशिप्रभ

Any liliaceous plant of the genus Lilium having showy pendulous flowers.

lily

అర్థం : సూర్యుడు అస్తమించిన సమయం

ఉదాహరణ : శ్యాం రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు చదువుతాడు.శీతాకాలంలో రాత్రి సమయం ఎక్కువ

పర్యాయపదాలు : అంధిక, ఇందుకాంత, క్షాణి, ఘృతాచి, చంద్రకాంత, తమస్విని, తమి, తారకిణి, తారాభూష, నిశ, నిశి, నిశీధిని, పద్మబంధువు, మాపు, యామి, యామిక, యామిని, రజని, రమ్య, రాతిరి, రాత్రి, రేయి, విభావరి, శత్వరి, శమని శార్వరి, శ్యామ

The time after sunset and before sunrise while it is dark outside.

dark, night, nighttime

అర్థం : శ్రీకృష్ణుడు

ఉదాహరణ : శంఖం ఒక జలతర జంతువు

పర్యాయపదాలు : అంబుజం, అబ్జం, కంబు, కంబుకం, కంబువు, కూతకైదువు, జలజం, పావనధ్వని, పెనుగుల్ల, బూరగొమ్ము, మహానాదం, వారిజం, శంఖం, శ్వేతం, సింధుపుష్పం

एक प्रकार का बड़ा घोंघा जिसका कोष पवित्र माना जाता है और देवताओं के आगे बजाया जाता है।

शंख एक जलीय जन्तु है।
अंबुज, अंभोज, अम्बुज, अम्भोज, अर्णभव, कंबु, कंबुक, कम्बु, कम्बुक, चंद्रबंधु, चन्द्रबन्धु, दैवारिप, पूत, शंख, शंबुक, शंबूक, शङ्ख, शम्बुक, शम्बूक, संबुक, सम्बुक, सिंधुज, सिंधुपुष्प, सिन्धुज, सिन्धुपुष्प, सूचिकामुख

Any of various edible tropical marine gastropods of the genus Strombus having a brightly-colored spiral shell with large outer lip.

conch

సారంగం పర్యాయపదాలు. సారంగం అర్థం. saarangam paryaya padalu in Telugu. saarangam paryaya padam.