ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సాయం సంధ్య అనే పదం యొక్క అర్థం.

సాయం సంధ్య   నామవాచకం

అర్థం : పగటి యొక్క అంతం రాత్రి యొక్క మొదలు అయ్యే సమయం

ఉదాహరణ : సాయంత్రం కాగానే వాడు ఇంటి నుండి బయటకి వచ్చాడు.

పర్యాయపదాలు : సాయంకాలం, సాయంత్రం

वह समय जब दिन का अंत और रात का आरंभ होने को होता है।

शाम होते ही वह घर से निकल पड़ा।
अवसान, अस्तमनबेला, दिनावसान, दिवसविगम, दिवसांत, निशादि, निशामुख, वैकाल, शाम, संध्या, संध्याकाल, सरेशाम, साँझ, सायं, सायंकाल

The latter part of the day (the period of decreasing daylight from late afternoon until nightfall).

He enjoyed the evening light across the lake.
eve, even, evening, eventide

సాయం సంధ్య పర్యాయపదాలు. సాయం సంధ్య అర్థం. saayam sandhya paryaya padalu in Telugu. saayam sandhya paryaya padam.