పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సాన్నిత్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సాన్నిత్యం   నామవాచకం

అర్థం : ఎవరితోనైన దగ్గరగా నుండు సంబధం.

ఉదాహరణ : ఆ ఇద్దరి మద్య చాలా అన్యోన్యత ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అన్యోన్యత, ఐక్యమత్యము, ఒద్దిక

A feeling of being intimate and belonging together.

Their closeness grew as the night wore on.
closeness, intimacy

సాన్నిత్యం పర్యాయపదాలు. సాన్నిత్యం అర్థం. saannityam paryaya padalu in Telugu. saannityam paryaya padam.