ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సమూహము అనే పదం యొక్క అర్థం.

సమూహము   క్రియ

అర్థం : ఏదేని ఒక చోట వచ్చి చేరుట.

ఉదాహరణ : పిల్లలందరు మైదానములో కలుస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : కలువు, గుంపుగాచేరు, చేరు, ప్రోగు

किसी एक जगह पर इकट्ठा होना।

सभी बच्चे मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं।
गड्ढे में पानी एकत्र हो गया है।
अगटना, इकट्ठा होना, एकत्र होना, एकत्रित होना, गोलियाना, घुमड़ना, जमना, जमा होना, जुटना, जुड़ना

Collect or gather.

Journals are accumulating in my office.
The work keeps piling up.
accumulate, amass, conglomerate, cumulate, gather, pile up

సమూహము   నామవాచకం

అర్థం : ఒక ప్రత్యేక కార్యము మరియు ప్రదర్శన మొదలగువాటికి హాజరైన మనిషులు.

ఉదాహరణ : మా ఊరి కి నాట్య కళా సముదాయము వచ్చింది.

పర్యాయపదాలు : గుంపు, దలము, పార్టీ, సంఘము, సముదాయము

किसी विशेष कार्य, प्रदर्शन, व्यवसाय आदि के लिए बना हुआ कुछ लोगों का समूह।

हमारे शहर में चित्रकूट की राम-लीला मंडली आई हुई है।
टोली, दल, पार्टी, मंडली, मण्डली, संघ, संघात, सङ्घात

Any number of entities (members) considered as a unit.

group, grouping

అర్థం : ఒకసారి మిల్లులో ఆడించడానికి సరిపోయే వస్తువు

ఉదాహరణ : పొడిచేయటం కోసం రెండు సమూహముల గోధుమలు వేశారు.

किसी वस्तु की उतनी मात्रा जितनी एक बार में कड़ाही, कोल्हू, चक्की आदि में तलने, पेरने, पीसने आदि के लिए डाली जाय।

पीसने के लिए दो घानी गेहूँ और बचा है।
घान, घानी

అర్థం : ఏదేని ప్రత్యేకమైన మతాన్ని సమర్థించే ప్రజల సమూహము.

ఉదాహరణ : తమరు ఏ దళము నుండి.

పర్యాయపదాలు : గుంపు, దళము, సైన్యము

किसी विशेष मत का समर्थन करने वाले लोगों का समूह।

आप किस दल से हैं।
गुट, दल, पक्ष, पार्टी, फड़, फर

One of two or more contesting groups.

The Confederate side was prepared to attack.
side

అర్థం : పశువుల , మనుష్యుల గుంపు.

ఉదాహరణ : ఉత్సవానికి మాఊరి నుండి పెద్ద బృందము బయలుదేరెను.

పర్యాయపదాలు : గణము, దళము, పటాలము, బృందము, సముదాయము

एक स्थान पर उपस्थित एक से अधिक मनुष्य, पशु आदि जो एक इकाई के रूप में माने जाएँ।

खेतों को पशुओं का समुदाय तहस-नहस कर रहा है।
अवली, खेढ़ा, गण, गुट, गुट्ट, ग्रुप, घटा, जंतु समूह, जन्तु समूह, जात, झँडूला, झुंड, झुण्ड, दल, निकर, निकुरंब, निकुरम्ब, पलटन, पल्टन, फ़ौज, फौज, बेड़ा, माल, यूथ, वृंद, वृन्द, संकुल, संघात, संभार, सङ्कुल, सङ्घात, समुदाय, समूह, सम्भार, स्कंध, स्कन्ध

A large indefinite number.

A battalion of ants.
A multitude of TV antennas.
A plurality of religions.
battalion, large number, multitude, pack, plurality

సమూహము పర్యాయపదాలు. సమూహము అర్థం. samoohamu paryaya padalu in Telugu. samoohamu paryaya padam.