పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సమీపం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సమీపం   నామవాచకం

అర్థం : మనకు చుటుప్రక్కల ఉన్న స్థానం

ఉదాహరణ : మనం ఇరుగు-పొరుగు వాళ్ళతో మంచిగా ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : ఇరుగు, ఇరుగు-పొరుగు, పొరుగు

किसी स्थान के आसपास का स्थान।

वह मेरे पड़ोस में रहता है।
अंतिकता, अन्तिकता, पड़ोस, परोस, प्रतिवेश

A surrounding or nearby region.

The plane crashed in the vicinity of Asheville.
It is a rugged locality.
He always blames someone else in the immediate neighborhood.
I will drop in on you the next time I am in this neck of the woods.
locality, neck of the woods, neighborhood, neighbourhood, vicinity

అర్థం : చేరువ కావడం

ఉదాహరణ : స్థానం యొక్క సమీపం అప్పుడప్పుడు మనస్సులో కూడా దగ్గర చేరుస్తుంది

పర్యాయపదాలు : దగ్గర

पास या निकट होने की अवस्था या भाव।

स्थान की नज़दीकी कभी-कभी दिलों में भी नज़दीकी ला देती है।
अभ्यागम, अव्यवधान, आसन्नता, ढिंग, तकरीब, तक़रीब, नजदीकी, नज़दीकी, निकटता, नैकट्य, समीपता, सानिध्य, सान्निध्य, सामीप्य

The property of being close together.

propinquity, proximity

సమీపం పర్యాయపదాలు. సమీపం అర్థం. sameepam paryaya padalu in Telugu. sameepam paryaya padam.