పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సత్యంగా అనే పదం యొక్క అర్థం.

సత్యంగా   క్రియా విశేషణం

అర్థం : యదార్థవంతమైన స్థితి

ఉదాహరణ : వాస్తవంగా నేను మీపేరు మరిచిపోయాను.

పర్యాయపదాలు : నిజంగా, యదార్థంగా, వాస్తవంగా

वास्तव में।

वाकई, मैं आपका नाम भूल गया था।
असल में, मैं आपका नाम भूल गया था।
असल में, दरअसल, वस्तुतः, वाकई, वाक़ई, वास्तव में, सच में, सचमुच, सच्ची मुच्ची, सच्ची-मुच्ची, सत्यतः, हक़ीक़त में, हक़ीक़तन, हकीकत में, हकीकतन

As a sentence modifier to add slight emphasis.

Actually, we all help clear up after a meal.
Actually, I haven't seen the film.
I'm not all that surprised actually.
She hasn't proved to be too satisfactory, actually.
actually

సత్యంగా పర్యాయపదాలు. సత్యంగా అర్థం. satyangaa paryaya padalu in Telugu. satyangaa paryaya padam.