పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సక్రమంగా అనే పదం యొక్క అర్థం.

సక్రమంగా   క్రియా విశేషణం

అర్థం : సరైన విధంగా

ఉదాహరణ : ఏ పనైన పద్ధతిగా చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : చక్కగా, పద్ధతిగా

In a systematic or consistent manner.

They systematically excluded women.
consistently, systematically

సక్రమంగా పర్యాయపదాలు. సక్రమంగా అర్థం. sakramangaa paryaya padalu in Telugu. sakramangaa paryaya padam.