పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సంతతి అనే పదం యొక్క అర్థం.

సంతతి   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని వంశం నుండి ఉత్పన్నమైన

ఉదాహరణ : మనం మనువు యొక్క సంతతి.

పర్యాయపదాలు : బిడ్డపాపలు, సంతానం, సంతు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी के वंश में उत्पन्न।

हम मनु के वंशज हैं।
अनुबंध, अनुबन्ध, औलाद, नसल, नस्ल, वंशज, वंशधर, संतति, संतान, सन्तति, सन्तान

All of the offspring of a given progenitor.

We must secure the benefits of freedom for ourselves and our posterity.
descendants, posterity

అర్థం : పూర్వికుల నుండి వచ్చు వర్గం లేక సమూహం.

ఉదాహరణ : ఉన్నత వంశంలో జన్మించడం వలన ఎవరూ గొప్పవారు కాలేరు.

పర్యాయపదాలు : అభిజనం, కులం, కొలం, జాతి, వంశం, వర్గం, వర్ణం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही पूर्वपुरुष से उत्पन्न व्यक्तियों का वर्ग या समूह।

उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता।
अनवय, अनूक, अन्वय, अभिजन, आल, आवली, कुल, ख़ानदान, खानदान, घराना, नसल, नस्ल, बंस, वंश, वंशतति

People descended from a common ancestor.

His family has lived in Massachusetts since the Mayflower.
family, family line, folk, kinfolk, kinsfolk, phratry, sept

అర్థం : వారు రెండు విధాల వికసించిన జంతువర్గం దీని ద్వారా ఆధునిక మానవులకి ఆవిర్భావం ఏర్పడింది

ఉదాహరణ : నృజాతిశాస్త్రవేత్త నృజాతి మీద పరిశోధన చేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : కులం, తెగ, నృజాతి, వంశం, వర్గం, వర్ణం, శాఖ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही जाति या राष्ट्रीयता के लोग जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति एक ही होती है।

वह नृजाति पर शोध करता है।
नृजाति

సంతతి పర్యాయపదాలు. సంతతి అర్థం. santati paryaya padalu in Telugu. santati paryaya padam.