పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శ్రోతం అనే పదం యొక్క అర్థం.

శ్రోతం   నామవాచకం

అర్థం : వినడానికి ఉపయోగపడే ఙ్ఞానేంద్రియం

ఉదాహరణ : స్నానం చేసే సమయంలో నా చెవిలోకి నీళ్ళు వెళ్ళాయి.

పర్యాయపదాలు : కర్ణం, చెవి, వీను

वह इंद्रिय जिससे शब्द सुनाई पड़ता है।

नहाते समय मेरे कान में पानी चला गया।
कर्ण, कान, शब्दग्रह, श्रुति

The sense organ for hearing and equilibrium.

ear

శ్రోతం పర్యాయపదాలు. శ్రోతం అర్థం. shrotam paryaya padalu in Telugu. shrotam paryaya padam.