పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శృంగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

శృంగం   నామవాచకం

అర్థం : ఎద్దులకు పొడవడానికి ఉపయోగపడేవి

ఉదాహరణ : ఈ ఎద్దుకు ఒక కొమ్ము విరిగిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : కొమ్ము

वे कठोर, लम्बे और नुकीले अवयव जो खुर वाले पशुओं के सिर पर दोनों ओर निकलते हैं।

इस बैल का एक सींग टूट गया है।
कूट, विषाण, शाख, शाख़, शृंग, सींग

One of the bony outgrowths on the heads of certain ungulates.

horn

అర్థం : దేవాలయం పైన వుండే భాగం .

ఉదాహరణ : ఈ మందిర శిఖరం పై ఒక భగవంతుని పతాకం ఎగురుతూ ఉన్నది

పర్యాయపదాలు : అంచు, అగ్రభాగం, గోపురం, మకుటం, శిఖ, శిఖరం

किसी वस्तु, स्थान आदि का सबसे ऊपरी भाग।

इस मंदिर के शिखर पर एक भगवा ध्वज लहरा रहा है।
श्याम सफलता के शिखर पर पहुँच गया है।
चूड़ा, चूल, चोटी, शिखर, शिखा

The highest point (of something).

At the peak of the pyramid.
acme, apex, peak, vertex

శృంగం పర్యాయపదాలు. శృంగం అర్థం. shringam paryaya padalu in Telugu. shringam paryaya padam.