పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శుకము అనే పదం యొక్క అర్థం.

శుకము   నామవాచకం

అర్థం : జ్యోష్యం చెప్పడానికి ఉపయోగించుకునే పక్షి

ఉదాహరణ : పంజరంలో కూర్చొని చిలుక రామ్-రామ్ అని పిలుస్తోంది.

పర్యాయపదాలు : కందర్పస్యందనము, కీరము, చదువులపులుగు, చిమి, చిరి, చిలుక, పలుకుదత్తడి, ఫలాశనము, మరుతేజి, రక్తపాదము, రామచిలుక, రామతమ్ము, వక్రతుండము, వచము, వాగంటిపులుగు, వాగ్మి, హరి

आदमी की बोली की नकल करने वाला, विशेषकर हरे रंग का, एक पक्षी जिसे लोग घरों में पालते हैं।

पिंजरे में बैठा तोता राम राम बोल रहा है।
तोता, पट्टू, पोपट, प्रियदर्शन, मंजुपाठक, मिट्ठू, मेधावी, रक्तचंचु, रक्तचञ्चु, रक्ततुंड, रक्ततुण्ड, वक्रनक्र, शुक, सुअटा, सुआ, सुग्गा

Usually brightly colored zygodactyl tropical birds with short hooked beaks and the ability to mimic sounds.

parrot

శుకము పర్యాయపదాలు. శుకము అర్థం. shukamu paryaya padalu in Telugu. shukamu paryaya padam.