పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శిశుపాలుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

శిశుపాలుడు   నామవాచకం

అర్థం : వంద తప్పులు చేసి శ్రీకృష్ణునిచే చంపబడిన చేది దేశపు రాజు

ఉదాహరణ : శ్రీకృష్ణుడు శిశుపాలుని నూరు అపరాధులను క్షమించాడు.

चेदि देश का एक राजा जो कृष्ण के हाथों मारा गया था।

भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के सौ अपराधों को क्षमा कर दिया था।
चेदिराज, चैद्य, शिशुपाल, श्रौतश्रव, सुनीथ

An imaginary being of myth or fable.

mythical being

శిశుపాలుడు పర్యాయపదాలు. శిశుపాలుడు అర్థం. shishupaaludu paryaya padalu in Telugu. shishupaaludu paryaya padam.