పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శిఖ అనే పదం యొక్క అర్థం.

శిఖ   నామవాచకం

అర్థం : దేవాలయం పైన వుండే భాగం .

ఉదాహరణ : ఈ మందిర శిఖరం పై ఒక భగవంతుని పతాకం ఎగురుతూ ఉన్నది

పర్యాయపదాలు : అంచు, అగ్రభాగం, గోపురం, మకుటం, శిఖరం, శృంగం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी वस्तु, स्थान आदि का सबसे ऊपरी भाग।

इस मंदिर के शिखर पर एक भगवा ध्वज लहरा रहा है।
श्याम सफलता के शिखर पर पहुँच गया है।
चूड़ा, चूल, चोटी, शिखर, शिखा

The highest point (of something).

At the peak of the pyramid.
acme, apex, peak, vertex

అర్థం : టోపీ మొదలైనవాటిపై పెట్టే ముత్యాలు లేదా బంగారంతో చేసిన ఒక ఆభరణం

ఉదాహరణ : అతని టో పీ పైన బంగారు శిఖ వేయబడింది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

टोपी आदि पर लगाने का एक आभूषण जो मोती या सोने का बनता है।

उनकी टोपी पर सोने की कलगी लगी है।
कँगूरा, कंगूरा, कलगी

అర్థం : రాజుల కిరీటం లేదా తలపాగా పైన ఉంచే విలువైన ఈక

ఉదాహరణ : రాజుగారి కిరీటంలోని ఒక శిఖ కింద పడిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : కిరీటపు తురాయి, తురాయి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

राजाओं की पगड़ी या ताज़ में लगाने का बहुमूल्य पर या पंख।

राजा के मुकुट की एक कलगी नीचे गिर गई।
कँगूरा, कंगूरा, कलगी

A feathered plume on a helmet.

panache

అర్థం : కోడిపుంజు, నెమలి మొదలైన పక్షుల తలపైన ఉండే ఆకర్షణీయమైన భాగం

ఉదాహరణ : కోడి పుంజు తలపైన ఎరుపురంగులో తురాయి వుంది.

పర్యాయపదాలు : కోడిజుట్టు, తురాయి, పక్షిజుట్టు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मुर्गे, मोर आदि के सिर पर का पर या मांसल आकर्षक भाग।

मुर्गे के सिर पर लाल रंग की कलगी होती है।
कँगूरा, कंगूरा, कलगी, चूड़ा, चोटी, ताज, तुर्रा, शिखा, शिरोवल्ली

A showy growth of e.g. feathers or skin on the head of a bird or other animal.

crest

శిఖ పర్యాయపదాలు. శిఖ అర్థం. shikha paryaya padalu in Telugu. shikha paryaya padam.