పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శిఖరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

శిఖరం   నామవాచకం

అర్థం : దేవాలయం పైన వుండే భాగం .

ఉదాహరణ : ఈ మందిర శిఖరం పై ఒక భగవంతుని పతాకం ఎగురుతూ ఉన్నది

పర్యాయపదాలు : అంచు, అగ్రభాగం, గోపురం, మకుటం, శిఖ, శృంగం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी वस्तु, स्थान आदि का सबसे ऊपरी भाग।

इस मंदिर के शिखर पर एक भगवा ध्वज लहरा रहा है।
श्याम सफलता के शिखर पर पहुँच गया है।
चूड़ा, चूल, चोटी, शिखर, शिखा

The highest point (of something).

At the peak of the pyramid.
acme, apex, peak, vertex

అర్థం : భవనంకుగాని,మహల్ కుగాని పైన ఉండే శిఖరం

ఉదాహరణ : ఆ భవనం యొక్క గోపురానికి గ్రద్ద వచ్చింది,అప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నాను.

పర్యాయపదాలు : గోపురం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी उन्नत भवन, महल आदि का शिखर।

जिस भवन की कलगी पर चील बनी है, मैं वहीं रहता हूँ।
कँगूरा, कंगूरा, कलगी

శిఖరం పర్యాయపదాలు. శిఖరం అర్థం. shikharam paryaya padalu in Telugu. shikharam paryaya padam.