పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శాంతపరుచు అనే పదం యొక్క అర్థం.

శాంతపరుచు   క్రియ

అర్థం : కోపం తగ్గించాడు

ఉదాహరణ : కోపంగా ఉన్న గుంపును చూసి నేతాజీ శాంత పరచాడు

उग्रता कम होना या शांत होना।

मौसम में बहुत उमस है तथा हवा भी पटा गई है।
क्रोधित भीड़ को देखकर नेताजी पटा गए।
पटाना, शांत होना, शान्त होना

Become quiet or calm, especially after a state of agitation.

After the fight both men need to cool off..
It took a while after the baby was born for things to settle down again..
calm, calm down, chill out, cool it, cool off, settle down, simmer down

శాంతపరుచు పర్యాయపదాలు. శాంతపరుచు అర్థం. shaantaparuchu paryaya padalu in Telugu. shaantaparuchu paryaya padam.