పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శత్రువు అనే పదం యొక్క అర్థం.

శత్రువు   నామవాచకం

అర్థం : ఒకరి వినాశనాన్ని కోరుకునేవాడు

ఉదాహరణ : అన్యోన్యంగా ఉండాలనుకునేవాడు శత్రువు దూరం చేసుకోవడం మంచిది.

పర్యాయపదాలు : అఘాతకుడు, అమిత్రుడు, అహితుడు, పగదారి, పగవాడు, ప్రతికూలుడు, ప్రతిపక్షి, ప్రతివాది, ప్రత్యర్థి, విద్వేషి, విపక్షకుడు, విరోధి, వైరి

The feeling of a hostile person.

He could no longer contain his hostility.
enmity, hostility, ill will

అర్థం : స్నేహితులు కానివారు

ఉదాహరణ : నేను నీ స్నేహితురాలిని నీశత్రువును కాదు.

పర్యాయపదాలు : విరోధి

महिला शत्रु।

मैं तुम्हारी सहेली हूँ, वैरिन नहीं।
बैरिन, वैरिन

అర్థం : శత్రుత్వము గల మనిషి.

ఉదాహరణ : శత్రువును, అగ్నిని ఎప్పుడూ తక్కువ అంచనా వేయరాదు.

పర్యాయపదాలు : అభిఘాతకుడు, అభిఘాతి, అమిత్రుడు, అరి, అహితుడు, ఒప్పనివాడు, కంటకుడు, కల్లోలుడు, కానివాడు, దుర్మిత్రుడు, ద్వేషి, పగతుడు, పగదారి, పగవాడు, పరిపంథకుడు, పరుడు, ప్రతికూలుడు, ప్రతిఘుడు, ప్రతిపక్షి, ప్రతియోగి, ప్రత్యర్థి, ప్లవుడు, విద్వేషి, విపక్షుడు, విరోధి, వైరి, హింసకుడు

Any hostile group of people.

He viewed lawyers as the real enemy.
enemy

శత్రువు పర్యాయపదాలు. శత్రువు అర్థం. shatruvu paryaya padalu in Telugu. shatruvu paryaya padam.