పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వైనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వైనం   నామవాచకం

అర్థం : పని తప్పించుకొనుటకు కారణం చెప్పడం

ఉదాహరణ : చిన్న పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్ళ కూడదని అనేక సాకులు చెప్తారు.

పర్యాయపదాలు : తర్కం, సాకు, హేతువు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बहाना बनाने की क्रिया।

छोटे बच्चे पाठशाला न जाने के लिए बहुत बहानेबाज़ी करते हैं।
अगर मगर, अनाकनी, अनाकानी, आनाकानी, तीन पाँच, दमबाजी, ना नुकुर, बहानाबाज़ी, बहानाबाजी, बहानेबाज़ी, बहानेबाजी, हीला हवाली

Intentionally vague or ambiguous.

equivocation, evasiveness, prevarication

వైనం పర్యాయపదాలు. వైనం అర్థం. vainam paryaya padalu in Telugu. vainam paryaya padam.