పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వేసారు అనే పదం యొక్క అర్థం.

వేసారు   క్రియ

అర్థం : ఒకేపని చేయడంవల్ల వచ్చే ప్రక్రియ

ఉదాహరణ : అప్పుడప్పుడు కంప్యూటర్ ముందు కుర్చోని _కుర్చోని మనసు విసుగుచెందుతుంది

పర్యాయపదాలు : విసుగుచెందు, విసుగెత్తు

एक ही तरह के काम या वातावरण से घबराना।

कभी-कभी कम्प्यूटर पर बैठे-बैठे मन ऊबता है।
अकुताना, अकुलाना, अगुताना, अफरना, उकताना, उचटना, उबना, ऊबना, बोर होना

Exhaust or get tired through overuse or great strain or stress.

We wore ourselves out on this hike.
fag, fag out, fatigue, jade, outwear, tire, tire out, wear, wear down, wear out, wear upon, weary

వేసారు   నామవాచకం

అర్థం : ఇష్టంలేని పనులు చేస్తున్నప్పుడు కలిగే వ్యాకులత

ఉదాహరణ : విసుగు నుండి తప్పించుకోవడానికి మన దగ్గర ఏదైనా ఉపాయం ఉందా?

పర్యాయపదాలు : ఇసడింపు, విసుగు, సాలయించు

ऊबने या बोर होने की स्थिति या भाव।

ऊब से बचने का कोई उपाय है आपके पास।
दिनभर सम्मेलन में सबका व्याखान सुनते-सुनते अब उबाई आने लगी है, चलो कहीं घूमकर आते हैं।
अकुताई, अकुलाई, उकताई, उकताहट, उच्चाट, उबाई, ऊब, बोरियत

The feeling of being bored by something tedious.

boredom, ennui, tedium

వేసారు పర్యాయపదాలు. వేసారు అర్థం. vesaaru paryaya padalu in Telugu. vesaaru paryaya padam.