పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వేదిక అనే పదం యొక్క అర్థం.

వేదిక   నామవాచకం

అర్థం : ప్రసంగించటానికి నిర్మించినది

ఉదాహరణ : మహత్మగాంధీ వేదికపైన కూర్చొని ప్రసంగిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అరుగు, తిన్నె

मानव द्वारा निर्मित चौरस और ऊँची जगह।

महात्माजी चबूतरे पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं।
चबूतरा, चय, चौंतरा, चौतरा, चौरा

A raised horizontal surface.

The speaker mounted the platform.
platform

అర్థం : శుభకార్యాలు మరియు ధార్మిక కార్యాలు జరుపుటకొరకు ఏర్పాటు చేసిన అరుగు

ఉదాహరణ : అతను వేదిక పైన కూర్చొని కథ వినిపిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : తిన్నే

शुभ या धार्मिक कृत्य के लिए बनाई हुई ऊँची छायादार भूमि।

वह वेदी पर बैठकर कथा सुना रहा है।
पीठ, बेदी, वेदि, वेदिका, वेदी

అర్థం : ప్రముఖులు ప్రసంగించే చోటు

ఉదాహరణ : నాయకుడు వేదికపై ఆసీనులైయున్నాడు

పర్యాయపదాలు : అరుగు, తిన్నె, సభ, స్టేజి

वह ऊँचा मंडप या स्थान जिस पर बैठकर या खड़े होकर सर्वसाधारण के सामने कोई कार्य किया जाए या कुछ कहा जाए।

नेताजी मंच पर आसीन थे।
मंच, मचान, स्टेज

A large platform on which people can stand and can be seen by an audience.

He clambered up onto the stage and got the actors to help him into the box.
stage

అర్థం : పెళ్లి చేసుకునే స్థలం

ఉదాహరణ : అది పెళ్ళి మండపము.

పర్యాయపదాలు : కళ్యాణమండపం, మంటపం, మండపం

किसी ख़ास अवसर पर बाँस, लकड़ी, रस्सी, कपड़े आदि से छाकर बनाया हुआ स्थान।

यह शादी का मंडप है।
मंडप, मण्डप

వేదిక పర్యాయపదాలు. వేదిక అర్థం. vedika paryaya padalu in Telugu. vedika paryaya padam.