పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వేగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వేగం   నామవాచకం

అర్థం : వాహనం ప్రయాణం నిర్ణయించబడిన దూరం వేళ్ళుటకు సమయం.

ఉదాహరణ : కారు నూరు కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళుతున్నది.

प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी।

कार ९० किलोमीटर प्रति घण्टा की गति से चल रही है।
गति, चाल, रफ़्तार, रफ्तार, रविश, वेग

Distance travelled per unit time.

speed, velocity

అర్థం : శీఘ్రంగా ఉండే అవస్థ లేక భావన.

ఉదాహరణ : ఉడుత వేగంగా చెట్టుపైకి ఎక్కిందిఅతడు పనిచేయడంలో వేగంగా ఉంటాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆటోపం, ఆదరా బాదరా, గబగబా, జల్దీ, జోరు, తొందర, తొందరపాటు, త్వరితం, వేగిరపాటు, శీఘ్రం, హుటాహుటి

शीघ्र होने की अवस्था या भाव।

उसके काम में शीघ्रता है।
जल्दी का काम शैतान का।
अप्रलंब, अप्रलम्ब, ईषणा, चटका, चपलता, जल्दी, तपाक, तीक्ष्णता, तीव्रता, तेज़ी, तेजी, त्वरण, त्वरा, फुरती, फुर्ति, रय, वेग, शिद्दत, शीघ्रता, सिताब

A rate that is rapid.

celerity, quickness, rapidity, rapidness, speediness

వేగం   విశేషణం

అర్థం : చలాకీగా ఉండటం

ఉదాహరణ : అతను వేగముగా పని చేయగలడు.

పర్యాయపదాలు : తీవ్ర్రము, వెంటనే

जिसमें तेजी हो।

वह द्रुत गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ा जा रहा था।
वह उड़ना साँप था।
उड़ना, तीव्र, तेज, तेज़, द्रुत

వేగం పర్యాయపదాలు. వేగం అర్థం. vegam paryaya padalu in Telugu. vegam paryaya padam.