పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వెళ్ళదగిన అనే పదం యొక్క అర్థం.

వెళ్ళదగిన   నామవాచకం

అర్థం : చేరుకోవలసిన స్థలము

ఉదాహరణ : రంజన్ ఇప్పటి వరకు తన లక్ష్యస్థానాన్ని చేరుకోలేకపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : గమ్యస్థానం

पहुँचने का स्थान या वह जगह जहाँ जाना हो।

रंजन अभी तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुँचा है।
गंतव्य, गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थान, गन्तव्य, लक्ष्य स्थल, लक्ष्य स्थान

The place designated as the end (as of a race or journey).

A crowd assembled at the finish.
He was nearly exhausted as their destination came into view.
destination, finish, goal

వెళ్ళదగిన   విశేషణం

అర్థం : పోవల్సిన

ఉదాహరణ : మేము సౌకర్యంగా తన బండిలో వెళ్ళదగిన స్థలం వరకు వెళ్ళాము.

పర్యాయపదాలు : చేరవలసిన, వెళ్ళవలసిన

जहाँ जाना हो।

हम सुविधासार अपनी निजी गाड़ी से गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं।
गंतव्य, गन्तव्य

అర్థం : వెళ్ళుటకు వీలైనది.

ఉదాహరణ : అది పోదగిన దారి.

పర్యాయపదాలు : చేరదగిన, పోదగిన

जाने योग्य।

यह गम्य रास्ता है।
गमनीय, गम्य

Able to be passed or traversed or crossed.

The road is passable.
passable

వెళ్ళదగిన పర్యాయపదాలు. వెళ్ళదగిన అర్థం. velladagina paryaya padalu in Telugu. velladagina paryaya padam.