పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వీలునామా అనే పదం యొక్క అర్థం.

వీలునామా   నామవాచకం

అర్థం : ఒకరి తరపున పనిచేయుటకు ఇవ్వబడుపత్రం

ఉదాహరణ : ఈ రోజు వినోద్ ప్రతినిధి పత్రం తీసుకొవటం కోసం వకీలు దగ్గరికి వెళ్లాడు.

పర్యాయపదాలు : ప్రతినిధిపత్రం

वह पत्र जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी और से अदालती कार्यवाही करने का अधिकार मिला हो।

आज विनोद मुख़्तारनामा लेकर वकील के पास गया था।
अभिकर्ता-पत्र, मुखतारनामा, मुख़तारनामा

A legal instrument authorizing someone to act as the grantor's agent.

power of attorney

అర్థం : ఒక పత్రం మీద ఆస్థిపాస్తులు రాయించేది.

ఉదాహరణ : తాతగారు వకీలుతో తన వీలునామా రాయిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : దస్తావేజు

वह लेख या पत्र जिसमें वसीयत की सब शर्तें लिखी हों।

दादाजी वकील से अपना वसीयतनामा लिखवा रहे हैं।
इच्छा-पत्र, इच्छापत्र, दिस्तापत्र, रिक्थ-पत्र, रिक्थपत्र, वसीयत, वसीयतनामा

A legal document declaring a person's wishes regarding the disposal of their property when they die.

testament, will

వీలునామా పర్యాయపదాలు. వీలునామా అర్థం. veelunaamaa paryaya padalu in Telugu. veelunaamaa paryaya padam.