పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వీణ అనే పదం యొక్క అర్థం.

వీణ   నామవాచకం

అర్థం : సరస్వతి చేతిలో వుండే వాయిద్యం

ఉదాహరణ : ప్రాచీన కాలంలో వీణ వాయించేవారు.

कच्छपी वीणा के समान एक तीन तार वाली वीणा।

प्राचीनकाल में त्रितंनी बजाई जाती थी।
त्रितंनी, त्रितन्नी

అర్థం : సంగీత వాయిద్యాలలో శ్రేష్ఠమైనది

ఉదాహరణ : శీల వీణ వాయించడంలో నేర్పరి.

పర్యాయపదాలు : ఘోషవతి, విపంచి, విపంచిక, వీనియ, సప్త, సువహ

एक बाजा जो सब बाजों में श्रेष्ठ माना गया है।

शीला वीणा बजाने में निपुण है।
कंठकूजिका, कण्ठकूजिका, घोषवती, तंत्री, तन्त्री, ध्वनिनाला, बीना, रंगमल्ली, रङ्गमल्ली, वल्लकी, वीणा

A musical instrument in which taut strings provide the source of sound.

stringed instrument

వీణ పర్యాయపదాలు. వీణ అర్థం. veena paryaya padalu in Telugu. veena paryaya padam.