పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి విసుగెత్తు అనే పదం యొక్క అర్థం.

విసుగెత్తు   క్రియ

అర్థం : ఒకేపని చేయడంవల్ల వచ్చే ప్రక్రియ

ఉదాహరణ : అప్పుడప్పుడు కంప్యూటర్ ముందు కుర్చోని _కుర్చోని మనసు విసుగుచెందుతుంది

పర్యాయపదాలు : విసుగుచెందు, వేసారు

एक ही तरह के काम या वातावरण से घबराना।

कभी-कभी कम्प्यूटर पर बैठे-बैठे मन ऊबता है।
अकुताना, अकुलाना, अगुताना, अफरना, उकताना, उचटना, उबना, ऊबना, बोर होना

Exhaust or get tired through overuse or great strain or stress.

We wore ourselves out on this hike.
fag, fag out, fatigue, jade, outwear, tire, tire out, wear, wear down, wear out, wear upon, weary

విసుగెత్తు పర్యాయపదాలు. విసుగెత్తు అర్థం. visugettu paryaya padalu in Telugu. visugettu paryaya padam.