పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి విసుగుచెందు అనే పదం యొక్క అర్థం.

విసుగుచెందు   క్రియ

అర్థం : ఒకేపని చేయడంవల్ల వచ్చే ప్రక్రియ

ఉదాహరణ : అప్పుడప్పుడు కంప్యూటర్ ముందు కుర్చోని _కుర్చోని మనసు విసుగుచెందుతుంది

పర్యాయపదాలు : విసుగెత్తు, వేసారు

एक ही तरह के काम या वातावरण से घबराना।

कभी-कभी कम्प्यूटर पर बैठे-बैठे मन ऊबता है।
अकुताना, अकुलाना, अगुताना, अफरना, उकताना, उचटना, उबना, ऊबना, बोर होना

Exhaust or get tired through overuse or great strain or stress.

We wore ourselves out on this hike.
fag, fag out, fatigue, jade, outwear, tire, tire out, wear, wear down, wear out, wear upon, weary

అర్థం : చిరాకు పడకుండా వుండటం

ఉదాహరణ : మంచి సంతానం వల్ల ఎవరూ కూడా విసుగు చెందరు.

किसी को बुरा समझकर सदा उससे दूर हो जाना।

सच्चे संतों को किसी से भी घृणा नहीं होती।
घृणा होना, नफरत हो जाना, नफरत होना, नफ़रत हो जाना, नफ़रत होना

విసుగుచెందు పర్యాయపదాలు. విసుగుచెందు అర్థం. visuguchendu paryaya padalu in Telugu. visuguchendu paryaya padam.