పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వివరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వివరం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన కష్తమైన వాక్యాలు మొదలైనవాటికి అర్థాన్ని స్పష్టీకరణ చేయడం.

ఉదాహరణ : సంస్కృత శ్లోకాల వ్యాఖ్యానం అందరికీ వీలు పడదు

పర్యాయపదాలు : అర్థవివరణ, టిప్పణం, టిప్పణి, వ్యాఖ్య, వ్యాఖ్యానం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी जटिल वाक्य आदि के अर्थ का स्पष्टीकरण।

संस्कृत श्लोकों की व्याख्या सबके बस की बात नहीं है।
अर्थापन, आख्या, निर्वचन, भाव विस्तार, व्याख्या

The act of making clear or removing obscurity from the meaning of a word or symbol or expression etc..

explication

వివరం పర్యాయపదాలు. వివరం అర్థం. vivaram paryaya padalu in Telugu. vivaram paryaya padam.