పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి విరుగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

విరుగు   నామవాచకం

అర్థం : ముక్కలుముక్కలుగా అవడం.

ఉదాహరణ : పగిలిపోతాయనే కారణంగా నేను మట్టి వస్తువులను జాగ్రత్తగా పెడతాను పిల్లల ఏడుపుకు కారణం ఆటవస్తువులు పగిలిపోవడం

పర్యాయపదాలు : తుత్తునియలగు, పగులు, బ్రద్దలగు, భగ్నమగు, ముక్కలగు

टूटने की क्रिया या भाव।

टूटने से बचाने के लिए मैं मिट्टी के बर्तनों को संभालकर रखती हूँ।
टूट, टूटना, भंग, भङ्ग

The act of breaking something.

The breakage was unavoidable.
break, breakage, breaking

విరుగు   క్రియ

అర్థం : మంచి విషయం చెడు అయ్యేటప్పుడు మనసుకు జరుగేది

ఉదాహరణ : సోదరుడి దుర్వవహారమ్ వలన మనసు విరిగిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : చెక్కలవు, తునకలవు, ముక్కలవు, విరుచు

लाक्षणिक रूप में, मन या हृदय पर ऐसा आघात लगना कि उसकी पहले वाली साधारण अवस्था न रह जाय।

भाई के दुर्व्यवहार से चित्त फट गया।
फटना

అర్థం : పాలు వేడి చేయునపుడు వాటిలో వికారము వలన పాలు, వాటిలోని నీళ్ళు వేరుగా అవడం

ఉదాహరణ : వేసవిరోజుల్లో పాలు తరచూ విరుగుతుంటాయి.

పర్యాయపదాలు : ఇరుగు, పగులు

दूध, खून जैसे गाढ़े द्रव पदार्थ में ऐसा विकार होना जिससे उसका सार भाग अलग और पानी अलग हो जाय।

गर्मी के दिनों में दूध अक्सर फटता है।
फटना

Go sour or spoil.

The milk has soured.
The wine worked.
The cream has turned--we have to throw it out.
ferment, sour, turn, work

అర్థం : ఒకటిగా లేకుండా రెండుగా కావడం

ఉదాహరణ : మున్నాది ఒక పండు విరిగింది.

किसी चीज के अंग,अंश या अवयव का अपने मूल से पृथक या अलग होना।

मुन्ने का एक दाँत टूट गया।
टूटना

Become separated into pieces or fragments.

The figurine broke.
The freshly baked loaf fell apart.
break, come apart, fall apart, separate, split up

అర్థం : ముక్కలు చేయడం

ఉదాహరణ : తేనె తుట్టె విరిగి తేనెటీగలు ప్రజల్ని కుడుతున్నాయి

పర్యాయపదాలు : విరుచు

एक बारगी बहुत सा आना।

मधुमक्खियाँ टूट पड़ीं और लोगों को काटने लगीं।
सिनेमाघर के बाहर भीड़ उमड़ रही है।
उमड़ना, उमड़ाना, उलटना, टूट पड़ना

Move in large numbers.

People were pouring out of the theater.
Beggars pullulated in the plaza.
pour, pullulate, stream, swarm, teem

అర్థం : ఏదైనా వస్తువు క్రిందపడినపుడు వేరగుట.

ఉదాహరణ : గాజుగిన్నె క్రిందపడగానే విరిగెను.

పర్యాయపదాలు : తునుగు, ముక్కలగు

किसी वस्तु के टुकड़े होना।

काँच की कटोरी हाथ से छूटते ही टूट गई।
खंडित होना, टूटना, फूटना, भंग होना, भग्न होना

Go to pieces.

The lawn mower finally broke.
The gears wore out.
The old chair finally fell apart completely.
break, bust, fall apart, wear, wear out

అర్థం : ఉన్నస్థితిలో లేకపోవడం

ఉదాహరణ : గ్రామం యొక్క పాత స్కూల్ పడిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : పడు

किसी चलते हुए कार्य या व्यवहार का इस प्रकार अंत या समाप्त हो जाना कि उसकी सब क्रियाएँ बिलकुल बन्द हो जायँ।

गाँव का पुराना स्कूल बंद हो गया है।
अंत होना, खतम होना, खत्म होना, ख़तम होना, ख़त्म होना, टूटना, न रहना, बंद होना, समाप्त होना

Destroy completely.

The wrecking ball demolished the building.
demolish, pulverise, pulverize

అర్థం : సహజ స్థితి నుండి వేరుపడటం

ఉదాహరణ : తప్పుడు పద్దతిలో వ్యాయామం చేస్తే అప్పుడప్పుడు ఎముకలు విరుగుతాయి

పర్యాయపదాలు : ముక్కలగు

पहले की अवस्था से पतला या छोटा होना या क्षीण होना (विशेषकर किसी बीमारी आदि के कारण)।

गलत तरीके से व्यायाम करने से भी कभी-कभी हड्डियाँ गलती हैं।
गलना

Grow weak and thin or waste away physically.

She emaciated during the chemotherapy.
emaciate

అర్థం : రెండు ముక్కలు కావడం

ఉదాహరణ : నా బైక్ యొక్క చైను తునిగి పోయింది

పర్యాయపదాలు : తునుగు

ऋण या देन का चुकता हो जाना या पाई-पाई अदा हो जाना।

मेरा बैंक का कर्ज पट गया।
चुकना, पटना, भुगतना

Pay back.

Please refund me my money.
give back, refund, repay, return

విరుగు పర్యాయపదాలు. విరుగు అర్థం. virugu paryaya padalu in Telugu. virugu paryaya padam.