పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి విచారము అనే పదం యొక్క అర్థం.

విచారము   నామవాచకం

అర్థం : మనస్సులో ఏర్పడే మాటలు

ఉదాహరణ : నా ఆలోచన ప్రకారము ఈపని ఇప్పుడే అయిపోవాలి.

పర్యాయపదాలు : ఆలోచన, భావన

मन में उत्पन्न होनेवाली बात।

विचारों पर विवेक का अंकुश अवश्य होना चाहिए।
अभिवेग, खयाल, ख़याल, ख़्याल, ख्याल, तसव्वर, तसव्वुर, तसौवर, विचार

అర్థం : పరీక్ష లేక శోధించే క్రియ.

ఉదాహరణ : ఒక జ్యోతిష్యుడు నా జన్మతిథులను పరిశీలించాడు.

పర్యాయపదాలు : పరిశీలన, పరిశోధన, పరిశోధనము, పరీక్ష, సంశోధన

परीक्षा लेने, परखने या जाँच करने का काम।

एक ज्योतिषी ने मेरी जन्मकुंडली का परीक्षण किया।
टेस्ट, परीक्षण

The act of testing something.

In the experimental trials the amount of carbon was measured separately.
He called each flip of the coin a new trial.
run, test, trial

అర్థం : మనస్సులో ఏర్పడే బాధ.

ఉదాహరణ : దుఃఖము వలన అతడు ఏ పని చెయ్యలేకపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : ఏడ్పు, క్షోభ, చింత, దిగులు, దుఃఖం, మనోవ్యధ, శోఖము

किसी उचित, आवश्यक या प्रिय बात के न होने पर मन में होनेवाला दुख।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपका काम समय पर पूरा नहीं कर पाउँगा।
अनुताप, अफसोस, अफ़सोस, अलम, आज़ुर्दगी, आमनस्य, ऊर्मि, क्षोभ, खेद, ताम, दिलगीरी, दुःख, दुख, मलाल, मलोला, रंज, वत

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

విచారము పర్యాయపదాలు. విచారము అర్థం. vichaaramu paryaya padalu in Telugu. vichaaramu paryaya padam.