పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వాయుదేవుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

వాయుదేవుడు   నామవాచకం

అర్థం : ప్రాచీనకాలంలో అనుసరించిన వైదిక దేవుడు

ఉదాహరణ : సోమదేవుడు వేదాలలో రాయబడింది.

పర్యాయపదాలు : సోమదేవుడు

एक प्राचीन वैदिक देवता।

सोमदेव का उल्लेख वेदों में मिलता है।
दीक्षापति, दीक्षापाल, पवमान, सोम, सोम देव, सोम देवता, सोमदेव

Personification of a sacred intoxicating drink used in Vedic ritual.

soma

వాయుదేవుడు పర్యాయపదాలు. వాయుదేవుడు అర్థం. vaayudevudu paryaya padalu in Telugu. vaayudevudu paryaya padam.