పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వాటా అనే పదం యొక్క అర్థం.

వాటా   నామవాచకం

అర్థం : పంచునపుడు వచ్చే అంశము.

ఉదాహరణ : నేను తన భాగము కూడా తీసుకున్నాను.

పర్యాయపదాలు : భాగము

विभक्त होने या बँटने पर मिलनेवाला अंश।

मैंने अपना हिस्सा भी भाई को दे दिया।
बखरा, बख़रा, बाँट, हिस्सा

Assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group.

He wanted his share in cash.
part, percentage, portion, share

అర్థం : సంపద యొక్క ఒక ముక్క

ఉదాహరణ : అతను నా భాగాన్ని కూడా తీసుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అంగము, అంశము, భాగము, వంతు, విభాగము

किसी संपत्ति या उससे होने वाली आय का भाग या अंश।

उसने मेरा हिस्सा भी दबा लिया।
इसमें मेरा भी साझा है।
अंश, पट्टी, शेयर, साँझा, साझा, हिस्सा

Assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group.

He wanted his share in cash.
part, percentage, portion, share

అర్థం : ఒక వస్తువు యొక్క వివిధ అంగాలు

ఉదాహరణ : ఈ యంత్రంలోని ప్రతి భాగం ఒకే కర్మాగారంలో చేశారుసోము ఆ వస్తువును కొన్ని భాగాలుగా విభజించినాడు.

పర్యాయపదాలు : అంగం, అంశం, అంశకం, భాగం, విభాగం, శాఖ, సంవిభాగం

उन अंगों या अवयवों में से कोई एक, जिनके योग से कोई वस्तु बनी हो।

बच्चे ने खिलौने का एक-एक भाग अलग कर दिया।
अंग, अंश, अंशक, कल, खंड, खण्ड, टुकड़ा, पुरज़ा, पुरजा, पुर्ज़ा, पुर्जा, भंग, भङ्ग, भाग, विभाग, हिस्सा

Something determined in relation to something that includes it.

He wanted to feel a part of something bigger than himself.
I read a portion of the manuscript.
The smaller component is hard to reach.
The animal constituent of plankton.
component, component part, constituent, part, portion

వాటా పర్యాయపదాలు. వాటా అర్థం. vaataa paryaya padalu in Telugu. vaataa paryaya padam.